انواع بارکد خوان

E-POS EC301

باركد خوان سيمي E-POS EC301

E-POS CCD

باركد خوان سيمي E-POS CCD

OSCAR OS-65LBW

باركد خوان روميزي OSCAR OS-65LBW

OSCAR OS-70LBS

باركد خوان بيسيم OSCAR OS-70LBS

OSCAR OS-60CBR

باركد خوان بيسيم OSCAR OS-60CBR

OSCAR OS-60CBS - WIRLESS

باركد خوان بي سيم OSCAR OS-60CBS - WIRLESS

Honeywell Voyager 1400g

بارکد خوان سیمی Honeywell Voyager 1400g

Honeywell Granit 1910i

بارکد خوان سیمی Honeywell Granit 1910i

1452 Honeywell Voyager

بارکد خوان سیمی 1452 Honeywell Voyager

1450 Honeywell Voyager

بارکد خوان سیمی 1450 Honeywell Voyager