• انواع پرینترهای حرارتی
    ویژه رستوران ها، درمانگاه ها، فروشگاه و . . .

انواع پرینتر حرارتی

OSCAR POS88P

چاپگر حرارتي پنل OSCAR POS88P

STAR TSP143

چاپگر حرارتي STAR TSP143

OSCAR POS92

چاپگر حرارتي OSCAR POS92

OSCAR POS92

چاپگر حرارتي OSCAR POS92

OSCAR POS92

چاپگر حرارتي OSCAR POS92

OSCAR POS88A

چاپگر حرارتي  OSCAR POS88A

(EPOS ECO(R

چاپگر حرارتي (EPOS ECO(R

KOOHII Baby 380

چاپگر حرارتی قابل حمل KOOHII Baby 380

SEIKO RP-D SERIES

چاپگر حرارتی SEIKO RP-D SERIES

STAR bsc10 SERIES

چاپگر حرارتی STAR bsc10 SERIES