جوجه بروستد 20

قزوین، فلسطین شرقی جنب خیابان ایرانشهر