تجهیزات جانبی

نگه دارنده فیش آشپزخانه

نگه دارنده فیش آشپزخانه اسكار

کاغذ حرارتی و لیبل

کاغذ حرارتی و لیبل

صفحه کلید

صفحه کلید مخصوص اسکار